За
проекта

Артистични обучителни пътеки за развитие на професионални умения на осъдени лица

Понастоящем, в 28-те страни на Европейския съюз, има около 650 000 затворници. Само един от пет, участва в някаква дейност и само 3% от тях работят за външни работодатели. Безработицата, липсата на специфични обучителни пътеки и загубата на идентичност и чувство за принадлежност към гражданската общност, предопределят, все още, твърде високо ниво на рецидивизъм сред най-уязвимите от тях.

Премествайки поглед от цифрите към реалността, че в Европа е доста обичайно да се реализират артистични дейности (и по специфично, театрални),в пенитенциарните институции, с цел подпомагане на осъдените лица в превъзпитателния процес, проектът се занимава с липсата на структурирани модели за валидиране и сертифициране на базови и специфични умения, които биха могли да се придобият чрез подобни дейности, и които биха били полезни извън затвора.

Проект „Умения за свобода” работи за изпълнението на специфичните нужди от:

  • Признаване на базови и специфични (артистични) професионални умения, развити от осъдени лица, с цел да подобри социалната интеграция.
  • Подчертаване на ролята на социалната работа, която артистични трупи реализират в пенитенциарните институции.
  • Създаване на иновативна мрежа от социо-икономически фактори и трудови посредници, за да се подобри пригодността на бивши затворници за трудова реализация.

ИЗКУСТВОТО Е ЕДИНСТВЕНОТО СЕРИОЗНО НЕЩО НА ТОЗИ СВЯТ И АРТИСТЪТ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО НИКОГА НЕ Е СЕРИОЗЕН.

Оскар Уайлд

Партньори


За контакт

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."