T.C. İzmİr  Valİlİğİ

Izmir Governorship

Управителя на Измир е най-висшата публична власт в провинция Измир, който е трети най-голям град, в общо осемедестте и една провинции, в Турция. Администрацията на Управителя координира всички дейности в Измир, като образование, здравеопазване, сигурност, правосъдие, управление при кризи, околна среда, обществени услуги, култура, туризъм и други. Бюрото за връзки с чужбина и ЕС, което е звено към администрацията на Управителя, работи с цел да повиши вниманието върху приемането на Турция в Европейския съюз. Бюрото разработва многостранни европейски проекти, както и предоставя безплатни информационни и иконсултантски услуги към организации работещи с младежи, жени или занимаващи се с образование за възрастни, включване и овластяване на неравнопоставени групи. Като държавна власт, координираща всички обществени институции в Измир, администрацията на Областния управител също така носи отговорност за корекционните институции, с цел да допринесе за социалната адаптация на осъдените лица в общността и трудовия живот.

Ali Enis ÖZDEMİR, Project Expert, enisiz@hotmail.com

Vilayet Blokları, B-Blok Kat:3, Izmir Valiliği AB Bürosu, Konak/Izmir/TÜRKİYE(TURKEY)

izmirab@gmail.com

+902324458313

www.izmirab.gov.tr

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected