O
Projekcie

Działania artystyczne drogą do rozwinięcia zawodowych umiejętności skazanych

W 28 krajach UE jest obecnie około 650 000 więźniów. Tylko jeden na pięciu skazanych jest zaangażowany w działania o jakimkolwiek charakterze, a jedynie 3% pracuje dla podmiotów zewnętrznych. Bezrobocie, brak odpowiednich szkoleń, jak również strata tożsamości i brak poczucia przynależności do społeczeństwa, wpływają na wzrost i tak już wysokiej liczby recydywistów wśród osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, a także fakt, że coraz częściej w ramach procesu resocjalizacji skazanych stosowane są różne działania artystyczne (w tym działania teatralne), projekt ma na celu usystematyzowanie modułów szkoleniowych w tym obszarze. Modułów, które pozwalają na nabycie i potwierdzenie umiejętności przekrojowych oraz zawodowych w drodze działań artystycznych, które mogą być przydatne po opuszczeniu więzienia.

Projekt Skills for Freedom ma nadzieję odpowiedzieć na potrzeby związane z:

  • Uznaniem umiejętności przekrojowych oraz konkretnych umiejętności zawodowych, związanych ze sztuką, nabytych przez skazanych w celu lepszej reintegracji społecznej.
  • Podkreśleniem wagi pracy społecznej, którą wykonują podmioty związane ze sztuką w instytucjach penitencjarnych.
  • Stworzeniem systemu innowacyjnej sieci podmiotów społeczno-ekonomicznych i podmiotów publicznych związanych z rynkiem pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród byłych skazanych.

SZTUKA JEST JEDYNĄ POWAŻNĄ RZECZĄ NA ŚWIECIE. A ARTYSTA JEST JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA NIGDY NIE JEST POWAŻNA.

Oscar Wilde

Partnerzy


Kontakt

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."