NASZE  DZIAŁANIA

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ DZIAŁAŃ DEDYKOWANYCH WIĘŹNIOM, KTÓRE MAJĄ NA CELU ROZWÓJ ICH UMIEJĘTNOŚCI.

Zarówno dla podmiotów działających w obszarze sztuki/teatru, jak i dla instytucji penitencjarnych.

Celem tego rezultatu jest przygotowanie Przewodnika Dobrych Praktyk, uwzgęldniającego z jednej strony, możliwości realizacji działań edukacyjnych w zakładach karnych, w tym rozwój realizowanych już treningów. Z drugiej strony, Przewodnik Dobrych Praktyk, przewiduje aktywny udział instytucji powiązanych jak np. władz lokalnych, agencji pracy, organizacji pozarządowych, czy szeroko pojętej społeczności lokalnej, które mogą pomóc w procesie nabywania konkretnych kompetencji poprzez działania związane ze sztuką, a dzięki temu w reintegracji skaznych na rynku pracy.

Download Operative Guidelines

Wstęp do praktycznych wskazówek

Drugi etap projektu Skills for Freedom (S4F) obejmował eksperymenty przeprowadzane przez następujące organizacje partnerskie: ARCI Liguria, AufBruch, Asturia, Eurosuccess Consulting, Izmir Governorship, Teatro dell'Ortica, UPSDA (United Professionals for Sustainable Development Association ), mające na celu wprowadzenie w życie wszystkich elementów przyswojonych podczas poprzedniej fazy badań i szkoleń, podczas których zdefiniowano koncepcje, logikę i podstawowe narzędzia do realizacji interwencji o charakterze artystycznym w więzieniu, na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w celu rozwijania konkretnych umiejętności zawodowych.
Celem eksperymentu, poza faktem, iż informacje, idee i modele zostały przedyskutowane i przyswojone w pierwszej fazie między partnerami, było opracowanie i dostarczenie niezbędnych informacji do skonstruowania drugiego produktu intelektualnego (IO2), a mianowicie przewodnika dla firm artystycznych/teatralnych i administracji więziennej, który wspomoże je w zarządzaniu projektami artystycznymi, rozwijającymi umiejętności i profesjonalizm więźniów. Niniejszy przewodnik musi przede wszystkim gromadzić najlepsze praktyki zweryfikowane eksperymentalnie przez partnerów w odniesieniu do takich kwestii, jak:

1. określenie ścieżek kształcenia istotnych przy nabywaniu docelowych umiejętności przez więźniów.
2. szkolenia dla artystów i więźniów oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces reintegracji więźniów na rynku pracy.
3. działania związane z publicznymi i prywatnymi systemami zatrudnienia oraz zatrudnieniem grupowym.

Jest to ogólna treść wytycznych określająca cele eksperymentów; w szczególności partnerzy musieli sprawdzić, czy:

  • eksperymenty miały na celu uzyskanie przez więźniów kompetencji zawodowych ?
  • eksperymenty miały na celu uzyskanie przez więźniów kompetencji społecznych oraz o charakterze ogólnym?
  • eksperymenty przewidywały przyszłość więźniów uczestniczących w projekcie?
  • eksperymenty mają jakiś związek z " zewnętrznym\” światem ?

ARCI Liguria - Affetti Ristretti ARCI Liguria - Radiologia Asturia AufBruch Eurosuccess Consulting Izmir Governoship Teatro dell'Ortica UPSDA
Wynik eksperymentu
Rezultat eksperymentu
Umiejętności personelu
Rola personelu więziennego
Podejście docelowe i wybór
Metody prowadzenia szkolenia
Dynamika grupy i rozwiązywanie problemów
Narzędzia certyfikacji
Komunikacja
Nawiązywanie kontaktów


Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."