ARCI  Liguria

Comitato Regionale

ARCI LIGURIA

ARCI Liguria jest regionalną organizacją ARCI funkcjonującą na obszarze Ligurii, w północno-wschodniej części Włoch. Obecnie ARCI jest największym niezależnym stowarzyszeniem, którego celem jest promowanie kultury, wartości społecznych oraz praw obywatelskich we Włoszech. Dysponując liczbą ponad 330 klubów (circoli) oraz 55.000 członków, ARCI Liguria reprezentuje sieć, której solidna struktura wzmacnia demokratyczną i społeczną integrację w regionie. Od 1977 współpracujące z ARCI stowarzyszenia, organizacje non-profit, galerie artystyczne, grupy i cluby woluntarystyczne promują kulturę i działania społeczne w regionie.

Rola: Lider projektu

Jako członek Conferenza Regionale Volontariato Giustizia), ARCI Liguria aktywnie angażuje się w obronę praw więźniów oraz oferuje im i ich bliskim skuteczną pomoc i wsparcie od momentu, kiedy muszą zmierzyć się z realiami życia w więzieniu, a także występuje z inicjatywami, celem których jest ochrona więźniów przed wykluczeniem społecznym podczas odbywania kary oraz wspieranie społecznej reintegracji po opuszczeniu więzienia w okresie próbnym, a także oferowanie możliwości uczestniczenia w pracach dla społeczności oraz odbywania stażu szkoleniowego. Współpracując z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz innymi organizacjami partnerskimi, ARCI Liguria realizuje szereg projektów zaadresowanych do konkretnych grup więźniów (kobiety, skazani rodzice, przestępcy seksualni, migranci) w wielu placówkach penitencjarnych w całym regionie.

Poza zajęciami skierowanymi do więźniów, ARCI organizuje wiele imprez kulturalnych (warsztaty, prezentacje książek, okrągły stół, pokazy) przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, których celem jest wzmocnienie więzi instytucji penitenjarnych i więźniów z różnymi lokalnymi podmiotami oraz podniesienie wiedzy na temat prawa karnego oraz realiów codziennego życia w przepełnionych więzieniach.

Via al Molo Giano - Casa 25 Aprile, 16128 Genova

presidenza@arciliguria.it

+39 010 2467506

www.arciliguria.it

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."