ARCI  Liguria

Comitato Regionale

ARCI LIGURIA

ARCI Liguria е регионалния комитет на организацията ARCI в област Лигурия в Западна Италия. ARCI в момента е най-голямото независимо сдружение в подкрепа на културата, социалните цености и граждански права в Италия и със своите над 330 клуба и повече от 55 000 членове, ARCI Liguria представлява мрежа, чиито добре изградена структура засилва на местно ниво, демократичното участие и социалната интеграция. От 1977г., гражданските организации, художествени галерии, групи от доброволци и клубове, асоциирани към ARCI, работят за повишената социализация и култура в региона.

Роля: Лидер на проекта

Като член на ConferenzaRegionaleVolontariatoGiustizia (Регионален комитет за доброволчество в правосъдието), ARCI Liguria е активно ангажирана с защита на правата на затворниците и предлага на тях и техните семейства ефективна помощ и подкрепа от първия момент на сблъсъка с реалността на живота в затвора, до инициативи, целящи да избегнат социалното изключване по време на престоя в затвора, както и да благоприятстват социалната реинтеграция след задържането, чрез пробация, безвъзмездна помощ за стажуване и комунални услуги. Подкрепата на ARCI Liguria, в сътрудничество с Министерството на правосъдието и други партньорски организации, се изразява в различни проекти, насочени към определени целеви групи затворници (жени, родители, сексуални насилници, мигранти) в различните пенитенциарни институции в региона.

В допълнение към дейностите към затворници, много културни събития (обучения, представяния на книги, кръгли маси, представления), насочени към обща публика, се организират от ARCI, с цел да се поощри връзката между пенетенциарните институции и осъдените лица в различния местен контекст и да повишат информираността относно проблемите на криминалното правосъдие и ежедневието в препълнените затвори.

Via al Molo Giano - Casa 25 Aprile, 16128 Genova

presidenza@arciliguria.it

+39 010 2467506

www.arciliguria.it

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."