НАШАТА  ДЕЙНОСТ

ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ

ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАТВОРНИЦИ.

За артистични организации/театрални трупи и пенитенциарни институции.

Целта е да се разработят насоки за добри практики, включващи както вътрешни организационни дейности в съответен затвор, за подпомагане развитието на валидирани обучителни пътеки, така и участие на местните общности, включващи институционални връзки с публичните администрации, агенции за работа и НПО, които ще подпомогнат професионалната реинтеграция и признаване на умения придобити от артистични дейности.

Download Operative Guidelines

Въведение

Втората фаза на проекта Умения за свобода (S4F) включваше експериментална фаза, проведена от следните партньорски организации: ARCI Liguria, AufBruch, Asturia, Eurosuccess Consulting, Izmir Governorship, Teatro dell’Ortica, UPSDA (United Professionals for Sustainable Development Association – Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие”). В нея, те тестваха в практиката всички елементи, изведени в предходната фаза чрез изследвания и обучения, по време на която бяха определени концепциите, логистиката и основните инструменти, които ще се използват за реализация на интервенциите в затвора - дейностите от артистично естество в полза на лица в неравностойно положение за развитие на специфични работни умения. Целта на експерименталната фаза, освен да приведе в реалността факти, информация, идеи и модели, дебатирани и асимилирани през първата фаза сред партньорите, беше да се надгради и предостави значима информация за създаването на втори интелектуален резултат (IO2), който да послужи като наръчник за артистични/театрални организации и за администрацията в затвора за управление на артистични проекти за развитие на умения и професионализъм у лишените от свобода, като събере преди всичко добрите практити, тествани от партньорите по отношение на:

1. Определяне на обучителните модели, валидни за придобиване на целевите умения от лишените от свобода.
2.Обучителни курсове за артисти и лишени от свобода, както и други лица, включени в процеса на реинтеграция на осъдените към пазара на труда.
3.Дейности за свързване с обществени и частни работодателски мрежи и заетост на уязвими групи. .

Това е основното съдържание на Оперативните насоки, което определиха задачите на екперименталните фази. По-конкретно, партньорите трябваше да проверят дали:

  • Дали екперименталната фаза е насочена към развитието на професионалните компетенции на лишените от свобода?
  • Дали екперименталната фаза е насочена към развитието на социалните/транформативни компетенции на лишените от свобода?
  • Дали екперименталната фаза предвижда бъдещо развитие за участвалите лица, лишени от свобода след затвора?
  • Дали екперименталната фаза има някакво отношение с “външната среда”?

ARCI Liguria - Affetti Ristretti ARCI Liguria - Radiologia Asturia AufBruch Eurosuccess Consulting Izmir Governoship Teatro dell'Ortica UPSDA
Резултат от експерименталната постановка
Резултат от екперименталната фаза
Умения на екипа
Роля на персонала в затвора
Достъп до целевата група и подбор
Обучителни методи
Групова динамика и решаване на проблеми
Инструменти за сертификация
Комуникация
Изграждане на мрежи


Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."