Η πορεία   του έργου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

  • C2
  • 01 December 2016 on going
  • online course
  • e-learning μάθημα
  • online course

Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."