Η πορεία   του έργου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ.

Και για καλλιτεχνικά / θεατρικά αλλά και για σωφρονιστικά ιδρύματα.

Ο στόχος είναι να καθοριστεί ένας καλός οδηγός πρακτικών ενισχύοντας τόσο την εσωτερική οργάνωση των πραγματικοτήτων που δραστηριοποιούνται στη φυλακή, για να βοηθήσει την ανάπτυξη επικυρωμένων γραμμών κατάρτισης, καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων που αφορούν θεσμικές σχέσεις με τις δημόσιες διοικήσεις, οργανισμούς εργασίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που θα βοηθήσουν την επαγγελματική επανένταξη και πραγματική αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω από καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Download Operative Guidelines

Introduction

Η δεύτερη φάση του έργου Skills for Freedom project (S4F) περιελάβανε ένα πειραματισμό που διεξήχθη από τους ακόλουθους οργανισμούς εταίρους: ARCI Liguria, aufBruch, Asturia, Eurosuccess Consulting, Izmir Governor, Teatro dell'Ortica, UPSDA (United Professionals for Sustainable Development Association ), για να εφαρμοστούν όλα τα στοιχεία που έμαθαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης της έρευνας και κατάρτισης, οπόταν και καθορίστηκαν έννοιες, θεωρίες και θεμελιώδη εργαλεία για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στις φυλακές, καλλιτεχνικού χαρακτήρα, υπέρ μειονεκτούντων ατόμων, με σκοπό την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων εργασίας. Ο στόχος του πειράματος, πέραν του γεγονότος ότι έφερε στην επιφάνεια, πληροφορίες, ιδέες και μοντέλα που συζητήθηκαν και εξομοιώθηκαν στην πρώτη φάση μεταξύ των εταίρων, ήταν η επεξεργασία και η παροχή βασικών πληροφοριών για την κατασκευή του δεύτερου παραδοτέου (IO2) , του Οδηγού καλλιτεχνικών/ θεατρικών εταιριών και διοίκησης φυλακών για τη διαχείριση καλλιτεχνικών έργων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό των φυλακισμένων, οι οποίοι πρέπει πρώτα απ’ όλα να συγκεντρώσουν τις βέλτιστες πρακτικές που ελέγχθηκαν από τους εταίρους όσον αφορά:

1. Ορισμός των διαδρομών μάθησης που ισχύουν για την απόκτηση των δεξιοτήτων- στόχων από τους κρατούμενους
2. Εκπαιδευτικά μαθήματα καλλιτεχνών και φυλακισμένων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία επανένταξης των κρατουμένων στην αγορά εργασίας
3. Δράσεις σύνδεσης με τα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα απασχόλησης και την απασχόληση ευάλωτων ομάδων.

Αυτά είναι τα γενικά περιεχόμενα των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τους στόχους των πειραμάτων. Ειδικότερα, οι εταίροι έπρεπε να ελέγξουν εάν:

  • Ο πειραματισμός στοχεύει στις επαγγελματικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι φυλακισμένοι;
  • Ο πειραματισμός στόχευε σε κοινωνικές/ εγκάρσιες ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από τους φυλακισμένους;
  • Ο πειραματισμός προέβλεπε ένα μέλλον μετά τη φυλακή για τους φυλακισμένους που συμμετείχαν;
  • Ο πειραματισμός είχε κάποια σχέση με την «έξω κοινωνία»; ?

ARCI Liguria - Affetti Ristretti ARCI Liguria - Radiologia Asturia AufBruch Eurosuccess Consulting Izmir Governoship Teatro dell'Ortica UPSDA
Παραδοτέο του πειράματος
Αποτέλεσμα του πειράματος
Δεξιότητες προσωπικού
Ρόλος του προσωπικού της φυλακής
Στόχευση και επιλογή
Μέθοδοι παράδοσης εκπαίδευσης
Ομαδική δυναμική και επίλυση προβλημάτων
Εργαλεία πιστοποίησης
Επικοινωνία
Δικτύωση


Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."