Η πορεία   του έργου

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ.

  Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να καθορίσει ένα δυνητικά πιστοποιημένο πλαίσιο των εγκάρσιων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα, που είναι ειδικά για θεατρικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και που μπορούν να αποκτηθούν από κρατουμένους (ομαδική εργασία, δημόσια ομιλία, υποκριτική, τεχνικές και παρασκηνιακές ικανότητες, οργανωτικές ικανότητες).


ΕΚΘΕΣΗ:                 


Global report:             


Framework of soft and hard skills:    

Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."