ÉFA –  Équipe di Formatori Associati

ÉFA – Équipe di Formatori Associati (Associated Trainers Team)

EFA е сдружение на професионалисти, което събира експертиза и двадесетгодишен опит от съвместна работа на психолози, обучители и други експерти в консултирането, обучението, планирането и изследвания на европейско ниво, фокусирани върху активното гражданство и неправителствения сектор, с допълнителна насоченост към доброволци и млади хора.

Нашия екип изгради експертиза за международни проекти. През последните 15 години, ние планирахме и реализирахме обучителни и изследователски инициативи в международни проекти за сътрудничество. От 2003г., ние сме експерти по европейските програми за младежи и неформално образование от старите програми Младежта в действие и Грундвиг към Еразъм плюс, в частност с експертиза в разработването и координирането на на Европейската доброволческа служба и планиране на проекти за социални и културни организации. Благодарение на наши консултанти в Брюксел, ние развихме експертиза да създаваме и управляваме международни мрежи за признаване и разпространение на резултати.

Michela Grana, Researcher, efa.erasmusplus@gmail.com

Corso Carbonara 16/1, Genoa (GE), 16125 – Italy

segreteria@efaonline.it

(+39) 010 252902 / (+39) 393 949 6485

www.efaonline.it

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."